Veiligheid
& Privacy

FLOWTRACK eerbiedigt uw privacy. Voor de uitoefening van haar bedrijfsactiviteiten, verwerkt FLOWTRACK persoonsgegevens.

Deze verwerking geschiedt rechtvaardig, behoorlijk en transparant, en dit in overeenstemming met de waarborgen inzake veiligheid en de geldende regelgeving. Huidige privacy statement verduidelijkt op welke wijze de gegevensverwerking gebeurt, welke bescherming wordt geboden en wat de rechten van de betrokkenen zijn.

De procedures van FLOWTRACK beantwoorden aan de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming. (General Data Protection Regulation)

Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking / Verwerker

De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is in principe:

BVBA FLOWTRACK
Vaartdijk 12
2800 Mechelen
KBO nr. 0877.176.344

Alle verzoeken met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens door FLOWTRACK kunnen gericht worden aan privacy@flowtrack.be.

Enkel hiertoe gemachtigde personeelsleden en/of medewerkers van FLOWTRACK hebben toegang tot de persoonsgegevens, en kunnen tot verwerking overgaan. De personeelsleden en/of medewerkers worden uitgebreid geïnformeerd omtrent de vertrouwelijke aard van de gegevens, en genoten de gepaste opleiding.

Wanneer een verwerking namens de verwerkingsverantwoordelijke wordt verricht door een verwerker, worden afdoende garanties geboden ter bescherming van de rechten van betrokkenen. Deze garanties worden uiteengezet in een afzonderlijke overeenkomst met de verwerker.

WAARBORGEN

FLOWTRACK neemt de gepaste technische en organisatorische maatregelen om de veiligheid van de persoonsgegevens te garanderen. FLOWTRACK draagt er bovendien zorg voor dat de gegevens beschermd zijn tegen verlies of vernietiging en dat de bestanden voldoende beschermd zijn tegen inbraken van buiten af.

Dit wordt onder andere gedaan door gebruik van een firewall die er zorg voor draagt dat onbevoegden niet bij uw gegevens kunnen komen en certificaten die dataverkeer tussen de computer van de klant en de servers van FLOWTRACK versleutelen opdat derden de informatie niet kunnen lezen. De server(s) waarop persoonsgegevens worden opgeslagen bevinden zich binnen de Europese Unie.
Een register wordt bijgehouden van de verwerkte persoonsgegevens, waarbij alle verwerkingsactiviteiten worden bijgehouden, alsook de identiteit van de verwerker en de doeleinden voor verwerking worden vermeld.

FLOWTRACK verbindt er zich toe om eventuele datalekken op te sporen, te rapporteren en te onderzoeken. Indien persoonlijke gegevens verloren zouden gaan of gestolen worden, waardoor de betrokkene schade lijdt, wordt deze betrokkene en de bevoegde overheidsinstantie ingelicht binnen de 72 uur.

De gegevensverwerking beperkt zich in principe tot de Europese Unie.

U BENT EEN KLANT

FLOWTRACK verwerkt de persoonsgegevens van klanten bij het onderschrijven van bestelling voor levering van diensten en/of goederen.

Deze verwerking heeft betrekking op de volgende gegevens:

– Naam
– Adres
– Geboortedatum
– Telefoon / E-mail / Fax
– BTW-nr.

De gegevens worden aangewend voor de uitvoering van de overeenkomsten met FLOWTRACK, en aanverwante diensten, zoals facturatie en communicatie.

Voor zover de betrokkene minderjarig is, wordt voorafgaand uitdrukkelijke toelating bekomen voor de gegevensverwerking van de minderjarige zelf voor zover deze 16 jaar of ouder is, van de ouder(s) of voogd van de minderjarige voor zover deze jonger is dan 16 jaar.

De persoonsgegevens worden bewaard tijdens de duurzame commerciële relatie tussen FLOWTRACK en de klant, en ten hoogste tot vijf jaar na de laatste dienstverlening.

In het kader van de uitvoering van de overeenkomst met de klant, kunnen de persoonsgegevens worden overgedragen aan de derden, en meer bepaald aan leveranciers van FLOWTRACK dewelke gelast zijn met de organisatie van activiteiten, accommodaties, levering van maaltijden, etc.

De persoonsgegevens kunnen tevens worden overgedragen aan derden met het oog op de invordering van de openstaande schuldvorderingen, de afhandeling van schadegevallen, de oplossing van geschillen, etc., en meer bepaald aan incassokantoren, advocaten, gerechtsdeurwaarder en andere gerechtelijk instanties, maar ook aan verzekeraars, schaderegelaars, agentschappen voor detectie en preventie van misdaad en fraude, dienstverleners, agenten, herverzekeraars, regelgevende instanties, organisaties voor geschillenregeling, professionele adviseurs, deskundigen, invorderaars, gezamenlijk of medeverzekerde partijen.

De klant kan middels opt-in inschrijven op nieuwsbrieven en andere marketing tools. Te allen tijde kan de klant zijn toestemming intrekken. Bij elke communicatie wordt uitdrukkelijk opt-out voorzien.

De klant heeft ten alle tijden de volgende rechten met betrekking tot de verwerkte persoonsgegevens:

– Informatie en toegang tot de gegevens
– Correctie van de gegevens
– Wissen van de gegevens
– Overdracht van de gegevens aan derden
– Bezwaar instellen tegen marketingpraktijken, geautomatiseerde besluitvorming en profilering

Aan elk verzoek dienaangaande wordt door FLOWTRACK kosteloos gevolg gegeven binnen een termijn van hoogstens 30 dagen.

Klanten die deelnemen aan activiteiten en/of reizen stellen een medische fiche ter beschikking van FLOWTRACK. Deze gegevens worden verwerkt met uitdrukkelijke toelating van de betrokkene en voor specifieke medische doeleinden en de vitale belangen van de betrokkene.

FLOWTRACK kan fotomateriaal publiceren in haar folders en/of op haar website. De klant heeft het recht om de verwijdering te vragen, voor zover het beeldmateriaal zonder diens toelating zou gepubliceerd zijn of indien de klant voorafgaand uitdrukkelijk bezwaar zou hebben gemaakt.

U BENT EEN LEVERANCEER

De verwerking van de persoonsgegevens van de leveranciers is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst tussen de leverancier en FLOWTRACK.

De volgende gegevens worden verwerkt:
– Naam
– Adres
– Geboortedatum
– Telefoon / E-mail / Fax
– BTW-nr.
– Beroepsactiviteiten
– Gegevens in verband met de overeenkomst tussen partijen

De gegevens worden aangewend voor bestellingen, facturatie en communicatie. De persoonsgegevens worden bewaard gedurende de looptijd van de overeenkomst met FLOWTRACK, en ten hoogste tot vijf jaar na de beëindiging ervan.

De klant heeft ten alle tijden de volgende rechten met betrekking tot de verwerkte persoonsgegevens:

– Informatie en toegang tot de gegevens
– Correctie van de gegevens
– Wissen van de gegevens
– Overdracht van de gegevens aan derden
– Bezwaar instellen tegen marketingpraktijken, geautomatiseerde besluitvorming en profilering

Aan elk verzoek dienaangaande wordt door FLOWTRACK kosteloos gevolg gegeven binnen een termijn van hoogstens 30 dagen.

U bent een medewerker / vrijwilliger

De verwerking van de persoonsgegevens van de leveranciers is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst tussen de medewerker / vrijwilliger en FLOWTRACK.

De volgende gegevens worden verwerkt:

– Naam
– Adres
– Geboortedatum
– Telefoon / E-mail / Fax
– BTW-nr.
– diploma’s en opleidingen
– CV

De gegevens worden aangewend voor administratieve doeleinden.

De persoonsgegevens worden bewaard gedurende de looptijd van de overeenkomst met FLOWTRACK, en ten hoogste tot vijf jaar na de beëindiging ervan.

De medewerker heeft ten alle tijden de volgende rechten met betrekking tot de verwerkte persoonsgegevens:

– Informatie en toegang tot de gegevens
– Correctie van de gegevens
– Wissen van de gegevens
– Overdracht van de gegevens aan derden
– Bezwaar instellen tegen marketingpraktijken, geautomatiseerde besluitvorming en profilering

Aan elk verzoek dienaangaande wordt door FLOWTRACK kosteloos gevolg gegeven binnen een termijn van hoogstens 30 dagen.

Medewerkers en/of vrijwilligers die activiteiten en/of reizen begeleiden, stellen een medische fiche ter beschikking van FLOWTRACK. Deze gegevens worden verwerkt met uitdrukkelijke toelating van de betrokkene en voor specifieke medische doeleinden en de vitale belangen van de betrokkene.

Cookies

Waarom?

Op de website van FLOWTRACK wordt gebruik gemaakt van cookies die door de browser worden opgeslagen op de computer van de klant. Cookies kunnen verschillende doeleinden hebben zoals het onthouden van de taalkeuze (technische cookies), het volgen en opslaan van het surfgedrag op de website (tracking cookies) of sessie specifieke cookies (session cookies). Ook wordt daarin informatie opgeslagen om een volgend bezoek aan onze website te vergemakkelijken. Cookies kunnen gebruikt worden om advertenties te plaatsen via Facebook, Instgram, google en display advertising. Deze mini bestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Bezoekers van de website geven toelating voor het gebruik van cookies. Wensen zij dit niet toe te staan, betekent dit dat mogelijks bepaalde functionaliteiten op de website niet langer aangeboden worden en de website mogelijks niet optimaal kan benut worden.

Google Analytics

Met Google Analytics meten we hoe je onze website gebruikt en hoe je ons hebt gevonden. Deze kennis gebruiken we om onze sites te verbeteren. Zonder dit cookie missen we jouw data. Hierdoor zien we niet hoe je onze sites gebruikt en zul je langer moeten wachten op verbeteringen. De cookie wordt 2 jaar bijgehouden en deelt geen anonieme data met derden

Facebook

Deze cookie ziet welke reizen je bekijkt. Zo kunnen we je relevante advertenties tonen op Facebook. Zonder deze cookies loop je persoonlijke aanbiedingen mis en zie je geen filmpjes of foto’s over onze reizen verschijnen. Deze cookie wordt 2 jaar bewaard en deelt geen informatie met derden.

Gebruik van de website

Deze cookies zorgen voor het correct funtioneren van de website. Zo gebruiken we cookies die de browserondersteuning na gaat of onthoud voor welke reizen je een boeking gestart hebt. Zonder deze cookies zouden er essentiële aspecten van de website niet functioneren. We delen deze informatie niet met derden.

Addthis cookie

Deze cookie zorgt ervoor dat jij content die je leuk vindt kan delen via jouw sociale media. De add this buttons die je terugvindt op onze blogpagina functioneren via deze cookies. Zonder deze cookies zou je geen content of pagina’s kunnen delen.

Hotjar Cookie

Met deze cookie kunnen we jouw surfgedrag bestuderen. Aan de hand van deze informatie kunnen we ervoor zorgen dat je nog sneller de correcte info vindt op onze website. Zonder deze cookie kunnen we jou surfgedrag niet analyseren en optimaliseren. Deze informatie wordt niet gedeeld met derden.

Een privacy beleid is een evoluerend gegeven dat onderhevig is aan wijzigingen. Huidige versie van de privacy statement dateert van april 2018.